Bokningsvillkor

Vill du ha en kort sammanfattning?

  • Ta hand om bastuflotten som om det var din egen.
  • Sunt förnuft kommer man långt med.
  • Man städar och plockar upp efter sig.
  • Gästers ageranden sker på egen risk.
  • Det är bokaren som blir ersättningsskyldig vid eventuella skador.
  • Nej, man hoppar inte från räcket.
  • Nej, man dyker inte under bastuflotten.
  • Ska man köra bastuflotten så är man nykter.

 

Bokningsvillkoren i sin helhet

Ansvar & Risk

Bokaren ansvarar helt och hållet för sin egen säkerhet och säkerheten för personer i sällskapet. All användning av bastuflotten sker på egen risk.

Skador

Bokaren är ansvarig för alla skador som orsakas på bastuflotten under hyresperioden. Eventuella reparationer eller ersättningar kommer att faktureras till bokaren. Bokaren ansvarar även för att undvika skador på annans egendom som finns i närheten av bastuflotten. Om bokaren orsakar skada på annans egendom, oavsett om det är på land eller vatten, under hyresperioden, är det bokarens ansvar att täcka alla kostnader för reparationer eller ersättning. Vi kommer inte att hållas ansvariga för sådana skador och förbehåller oss rätten att kräva ersättning från bokaren för eventuella skador som orsakas av gästers ageranden eller försummelse. Bastuflotten är försäkrad.

Säkerhetsregler

Bokaren med sällskap måste följa alla säkerhetsinstruktioner och regler som tillhandahålls av Saunax. Bastuflotten betraktas som en fritidsbåt och det är vanliga sjöfartsregler som gäller då bastuflotten framförs. Max 12 gäster ombord.

Betalning & Avbokning

En förskottsbetalning krävs för att bekräfta bokningen. Avbokningar måste göras minst två veckor innan hyrestidens start. I sådana fall ersätts avbokningen med möjlighet till en ny bokning och inte en återbetalning.

Förbud

Olaglig verksamhet är strikt förbjuden på bastuflotten. Vid misstanke om olaglig aktivitet kommer hyresavtalet att omedelbart avslutas och lokala myndigheter kontaktas.

Rökning & Alkohol

Rökning är strikt förbjuden på bastuflotten. Användning av alkohol är endast tillåtet om det inte strider mot lokala lagar och förordningar. Bokaren ansvarar för att följa gällande lagar.

Tillgänglighet & Återlämning

Bastuflotten måste återlämnas inom den angivna tidsramen. Sen återlämning kan resultera i extra avgifter.

Egendom

Vi ansvarar inte för förlorad eller stulen egendom. Bokaren uppmanas att hålla sina tillhörigheter säkra.

Utrustning & Tillbehör

Bokaren ansvarar för att använda all utrustning och tillbehör som medföljer bastuflotten på ett säkert sätt. Skador på utrustningen kan medföra extra kostnader.

Force Majeure

Vi förbehåller oss rätten att annullera en bokning eller avbryta en pågående bokning vid oförutsedda händelser som ligger utanför vår kontroll, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, strejker, terroristhot, politiska oroligheter eller andra liknande händelser. Vid sådana händelser kommer vi att göra vårt bästa för att informera bokaren i förväg och återbetala eventuella inbetalda belopp inom 30 dagar, minus eventuella administrativa kostnader. Vi ansvarar inte för ytterligare kompensation eller kostnader som bokaren kan ha till följd av avbokningen.

Återlämning

Bastuflotten måste återlämnas i det skick den befann sig i vid hyresstarten. Om flotten inte återlämnas i rent och oskadat skick förbehåller vi oss rätten att debitera extra avgifter för rengöring eller reparationer. Bokaren är ansvarig för att säkerställa att flotten lämnas tillbaka i gott skick för att undvika sådana extra kostnader.

Avvisning

Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller avlägsna personer från bastuflotten om vi anser att deras beteende är olämpligt, störande, hotande för säkerheten eller välbefinnandet för andra gäster eller besättningen. Beslutet att avvisa eller avlägsna personer fattas efter vår egen bedömning och kan ske utan förvarning. Ingen återbetalning kommer att ges i sådana fall. Vi strävar efter att skapa en säker och trevlig miljö för alla våra gäster och förväntar oss att alla respekterar detta.